Beschouwingen bij de programmabegroting van Epe 2020-2023.

De programmabegroting 2020-2023 is een sluitende begroting.

Wat GroenLinks betreft is uitgangspunt dat we onze financiën gezond blijven houden.

Allereerst wil ik alle ambtenaren bedanken voor hun inzet, hun geduld en voor het beantwoorden van al onze vragen, om op die manier meer duidelijkheid te krijgen over de Programmabegroting 2020-2023, zoals die nu voor ons ligt.

 

In ons verkiezingsprogramma van 2018 hebben wij aangegeven waar GroenLinks in de gemeente Epe voor staat: Eerlijk delen en klimaat voorop.

Daarnaast natuurlijk Samen. Doen.

 

De programmabegroting 2020-2023 is een sluitende begroting. Dit komt mede doordat gebruik is gemaakt van onze financiële reserves die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Desondanks is de financiële situatie zorgelijker dan vorig jaar. Stijgende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, lagere uitkering van het gemeentefonds, onvoorziene posten en een toename van de risico’s betekent dat we alert moeten blijven. Dat betekent o.a. beperkte mogelijkheden voor nieuw beleid.

 

 Wat GroenLinks betreft is uitgangspunt dat we onze financiën gezond blijven houden. We zullen keuzes moeten maken. Maar welke en waarom?

 

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de Jeugdzorg door de complexiteit van de samenleving.

De minister beloofde vorige week beterschap. Het woord “mislukt” wilde hij niet verbinden aan de decentralisatie van de jeugdzorg, maar hij zei: “we sturen bij”. Er gaan taken van gemeenten terug naar een groter verband. Op naar nieuwe sociale experimenten van kinderen???? We zullen zien.

 

Dit jaar zijn er door de hogere rijksuitkeringen geen tekortkomingen op Jeugdzorg en WMO. Daar mogen we trots op zijn. Zorgen gaan steeds vaker over geld en steeds minder over de zorg zelf. De fractie van GroenLinks stelt het op prijs dat onze wethouder behalve naar financiën ook steeds de kwaliteit van de zorg mee weegt en bewaakt.

 

Maar we moeten als gemeente kritisch blijven. We moeten niet alleen de taken die we krijgen van de Rijksoverheid uitvoeren, maar ook zorgen voor de financiële middelen. Dat kan door het gebruik maken van onze reserves, maar die raken dan wel een keer op.  Onze vraag is dan ook: Welk signaal kunnen we blijven geven richting Den Haag?

 

Volgend jaar gaat onze nieuwe grondstoffenplan in werking. Samen moeten we naar minder restafval en naar een circulaire economie.  Een plan dat, mede dankzij onze inwoners, tot stand is gekomen. We hebben daarbij  hoge ambities.

 

Communicatie met, voorlichting over, meedenken en stimulering van onze inwoners moet terdege een vervolg krijgen willen we dit Samen Doen!

 

Beter voor het milieu, maar ook kunnen we mogelijk op deze manier de kosten voor afvalstoffenheffing voor onze inwoners beperkt houden. Verbrandingskosten blijven tenslotte alsmaar stijgen en grondstoffen brengen steeds minder op.

 

Des te minder energie we gebruiken, des te minder we ons mooie buitengebied nodig hebben om duurzame energieopwekking te realiseren. We zijn blij met het inzetten van energiecoaches die onze inwoners  kunnen ondersteunen bij het verminderen van de energieconsumptie van uit de Regionale Energie Strategie, kortweg de RES. De uitdaging is groot.

De fractie van GroenLinks kijkt dan ook uit naar het nieuwe beleid voor zonneparken en windmolens. We zijn benieuwd!

We hopen komend jaar aanzienlijke stappen voorwaarts te hebben gemaakt.

 

  

 

Het stikstofbeleid, ik ga het u niet uit te leggen. Het is een ingewikkeld verhaal. Maar wat zijn de gevolgen voor de diverse ontwikkelingen in onze gemeente. Komen er plannen en ontwikkelingen in gevaar? En wat betekent dit financieel?

 

Extra subsidie voor een professioneel coördinator voor cultuurhistorische musea, wordt nu structureel. We zijn hier erg blij mee en tijdens de afgelopen commissievergadering is ons geschetst welke mooie ontwikkelingen en vorderingen er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

 

We hebben een flink aantal uitdagingen voor de boeg. Daar wil GroenLinks graag zijn bijdrage aanleveren. We doen het voor de inwoners, bij voorkeur met de inwoners en we willen het met u Samen Doen!

 

We hadden als fractie van Groen links een motie voorbereid tegen ballon-oplatingen en deze vanavond willen indienen.

Restanten van ballonnen komen o.a. in het zwerf- en drijfvuil. Het is mogelijk om hiervoor een verbod op te nemen in de APV.

Op de agenda voor de raadsvergadering van 12 december a.s. wordt de Raad voorgesteld de APV gewijzigd vast te stellen. De fractie heeft besloten om de motie tegen ballon-oplatingen te herschrijven tot een amendement en deze dan vervolgens in te dienen op de raad van 12 december a.s.

Waarbij we natuurlijk hopen dat deze raadsbreed uiteindelijk ingediend wordt. We houden u op de hoogte.

 

 

Voorzitter tot Slot

 

U bent gewend dat ik eindig met een wijze spreuk van Nelson Mandela. Ik moet u teleurstellen.

 

Dit jaar willen we het college huiswerk meegeven.

In de vorm van een cadeau met een opdracht.

Als lokaal GroenLinks missen we nog steeds  de aandacht voor emancipatie, tolerantie én acceptatie én integratie van LHBTI-ers.

Natuurlijk maken we als gemeente geen onderscheid. Maar we weten dat dat niet voor iedereen geldt in onze samenleving. Het zou wat ons betreft mooi zijn als de gemeente hier extra aandacht en oog voor heeft  en dit ook uitdraagt naar onze samenleving. Zodat volgend jaar op 11 oktober de gemeente Epe met trots de regenboogvlag uit kan hangen.

 

Dank u wel.

 

( Ik heb respect voor je mening, maar je begrijpt dat ik deze niet deel. Het vervolg is aan het college )

 

*( LHBTI(lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen)