bijdrage van GroenLinks Epe voor de programmabegroting 2020-2023

Samen. Doen!

 

Ook dit jaar heeft de fractie van GroenLinks zich wederom positief verbaasd over de vele diverse activiteiten in onze gemeente. Alle georganiseerd door en voor inwoners!

Vrijwilligers die samen knallen na hun werk, op vrije dagen en soms zelfs tot diep in de nacht. Die momenten laten zien wat we samen kunnen.  De wereld wordt mooier als we Samen. Doen!

De programmabegroting 2020-2023 is een sluitende begroting. Stijgende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, lagere uitkering van het gemeentefonds, onvoorziene posten en een  toename van de risico’s, betekent dat we alert moeten blijven.  Er zijn daardoor beperkte mogelijkheden  voor nieuw beleid. Uitgangspunt is dat we onze financiën gezond blijven houden. We zullen keuzes moeten maken. Vragen als: wat zijn onze doelen en wat willen/moeten we bereiken, zullen hierin de rode draad zijn.

 

GroenLinks vindt dat we onze leefomgeving schoon, leefbaar, groen en bruikbaar moeten doorgeven aan volgende generaties. Verdere aantasting van het klimaat en onze planeet moeten we voorkomen.

We kunnen niet afwachten. We zullen ook lokaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Om onze klimaatambities uit te voeren is  een rechtvaardige betaalbare transitie voor iedereen voorwaarde.

Het Energieloket maar ook recente toevoeging van  energiecoaches maakt onze inwoners wegwijs in de mogelijkheden.

 

 

Door de complexiteit van de samenleving wordt er steeds meer een beroep gedaan op de Jeugdzorg. Dit jaar zijn er door hogere rijksuitkeringen geen tekortkomingen op Jeugdzorg en Wmo. Door verstandig beleid van onze gemeente zijn er geen tekorten. Waakzaamheid is geboden, waarbij we niet alleen gebruik moeten maken van onze reserves, maar  ook onze stem in Den Haag regelmatig moeten laten horen. We laten onze inwoners niet in de kou staan!

 

Wat we als lokaal GroenLinks nog steeds missen is de aandacht voor emancipatie (tolerantie én acceptatie én integratie) gehandicapten en LHBTI-ers.

 

 In het uitvoeringsplan wordt het specifieke aandachtspunt in het coalitieakkoord meegenomen om in aanvulling op de uitwerking van het toeristisch profiel "Epe 100% wildgarantie" te streven naar versterking met voorzieningen op het terrein van kunst en cultuurhistorie. Extra subsidie voor een professioneel coördinator voor cultuurhistorische musea heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Wij zijn dan ook blij dat deze financiering structureel van aard wordt.

 

Mooi zijn de (toekomstige) ontwikkelingen in het onderwijs, voortzetting van de NT2 schakelklas en  MBO opleiding niveau 1 en 2 op de RSG.  Fijn zijn de extra gelden voor de uitvoering van het koersdocument duurzame kindvoorzieningen.

 

We hebben nog een flink aantal uitdagingen voor de boeg, zaken als  energietransitie, de nieuwe omgevingswet en het verder vorm geven aan inwonersparticipatie.

Daar wil GroenLinks graag lokaal zijn bijdrage aan leveren. Wij doen het dan ook voor u als inwoner.

Maar …………. we willen het bij voorkeur met u Samen. Doen!

 

LHBTI(lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen)